Algemene Voorwaarden Arterre Opleidingen

 

Holistisch opleiding- en kindercentrum Arterre verzorgt een professioneel aanbod aan beroepsopleidingen en trainingen op het vlak van Holistische Kinderyoga,Therapeutische Kinderyoga, Peuteryoga, Baby- en dreumesyoga, Tieneryoga, Helend kindcoaching, Meditatie & Mindfulness, MindfulTeens, HartFocus & heartfulness, dansexpressie, tekening leren lezen en onderlinge kindermassage. Op het aanbod aan opleidingen en trainingen bij Arterre zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

Inschrijfvoorwaarden opleidingen/ trainingen
-Inschrijving geschiedt door het online- inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden naar Arterre.
-Na ontvangst van het volledig ingevulde formulier en bijbehorend inschrijfgeld (90 euro) ontvangt u een bevestiging van inschrijving en reservering van uw plaats in de betreffende opleiding of training. Tevens ontvangt u verdere informatie, routebeschrijving etc. t.a.v. de scholing.
-Inschrijfgelden worden afgetrokken van het totale scholingsbedrag.
-Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
-Bij overschrijding van het maximum aantal deelnemers kunt u in overleg op de wachtlijst worden geplaatst, worden doorgeplaatst naar de eerstvolgende opleiding/training of uw inschrijfgeld laten retourneren.
-Indien er onvoldoende inschrijvingen zijn om een opleiding/ training doorgang te bieden dan wordt hierover per e-mail gecommuniceerd en worden reeds betaalde inschrijf- en of opleidingsgelden binnen een termijn van 14 dagen geretourneerd.

Combinatie-korting
Bij gelijktijdige inschrijving voor de reguliere opleiding Holistische Kinderyoga en vervolg opleiding Kinderyogatherapie ontvangen cursisten een combinatiekorting op het totale scholingsbedrag (zie betreffende pagina). Deze korting is ook van toepassing als de opleidingen aansluitend worden gevolgd.

Betaling
Betalingen dienen voor vermelde betaaldatum op factuur te worden voldaan via overboeking naar rek. NL79 INGB 0004281342 t.n.v. Arterre in Nijmegen o.v.v. factuurnummer en scholing(-en). Na ontvangst van betaling is een plaats definitief voor u gereserveerd. Betaling in termijnen is op aanvraag mogelijk (hier zijn geen extra kosten aan verbonden).

Annulering
Alleen schriftelijke annuleringsverzoeken worden in behandeling genomen. Tot maximaal 30 dagen voor aanvang van de scholing kan worden geannuleerd en wordt het reeds betaalde scholingsbedrag terugbetaald binnen 14 werkdagen (met uitzondering van inschrijfgeld). Bij annulering binnen 30 dagen tot 14 dagen voor de start van een opleiding/scholing ontvangt u 50 % van het bedrag retour. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de opleiding/scholing is restitutie van lesgelden niet meer mogelijk. Wel kan na overleg een vervangend persoon uw plaats innemen.
De cursist heeft na aanmelding/ binnenkomst van het inschrijfformulier een bedenktijd over deelname van maximaal 14 dagen. Binnen deze termijn kan men de studieovereenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden. Bij start van lessen (op locatie of digitaal) komt deze bedenktijd te vervallen.

In het geval van annulering van (een deel) van de opleiding door bijzondere omstandigheden als bijv. langdurige ziekte of een naderende bevallingsdatum door zwangerschap, kan in overleg een studiestop worden ingelast of een andere passende oplossing worden afgesproken. Indien nodig kan een medisch advies van een arts of specialist worden overlegd. Bijzondere omstandigheden worden door Arterre beoordeeld.

Uitval/wijzigingen
Bij uitval van een lesdag door ziekte van een docent zal de lesdag door een andere docent van Arterre worden overgenomen of zal er zo spoedig mogelijk alternatieve lesdata worden aangeboden. Over wijzigingen van deze aard zal via e-mail worden gecommuniceerd en eventuele extra kosten voor vervanging van een lesdag worden door Arterre gedragen.
Arterre behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma.
I.v.m. covid-19 kan een lesdag bij verscherpte voorwaarden via live-stream (evt. +  digitale aanvulling d.m.v. video’s en audio) worden verzorgd of worden verplaatst.

Certificaat
Bij voldoende aanwezigheid (85%), het met goed gevolg doorlopen van de opleidingsproces /met positief gevolg afleggen van de eindopdracht geeft recht op het certificaat.
In geval van herkansing of compensatie van een teveel aan gemiste lesdagen wordt de cursist in de gelegenheid gesteld om dit binnen een afgesproken termijn af te ronden. Gemiste lesdagen kunnen in overleg zonder bijkomende kosten worden ingehaald in een parallelgroep of worden gecompenseerd door het volgen van een relevante moduledag tegen cursistenkorting.

Na afronding van een opleiding/ training geniet een cursist (kosteloos) van voordelen die Arterre via haar netwerk te bieden heeft als o.a. doorverwijzing bij vacatures en geïnteresseerden in de betreffende regio, informatie over nieuwe ontwikkelingen en nascholingen in het werkveld en nasturen van evt. lesmaterialen en nieuwsbrief.

Opleidingsmap en opleidingsmateriaal
Alle tijdens de scholingen te gebruiken materialen en een uitgebreide opleidingsmap zijn bij de totaalprijs inbegrepen. De opleidingsmap is bedoeld voor persoonlijke studie. Het is cursisten niet toegestaan lesmaterialen te gebruiken voor commercieel gebruik of te kopiëren ten behoeve van derden daar het auteursrecht en het eigendomsrecht berusten bij Arterre. Verstrekking van biologische thee, koffie en gebruik van yogamatten, kussens etc. tijdens opleidingsdagen is kosteloos. Er wordt deelnemers verzocht zelf een grote handdoek, comfortabele kleding, schrijfwaren en lunch mee te brengen.

Aansprakelijkheid/ voorbehoud
Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. Bij lichamelijke en/ of psychische klachten dient men een huisarts te raadplegen. Klachten van deze aard dienen te alle tijde vooraf aan Arterre kenbaar te worden gemaakt zodat er overleg over deelname kan plaatsvinden.
Mocht deelname tijdens lessen een zodanige hinder opleveren dat Arterre beoordeelt dat dit een ongewenste verstoring oplevert voor de voortgang van een les/ voor overige cursisten, dan kan Arterre aan de hand daarvan besluiten om, ook ter bescherming van de cursist zelf, de toegang tot lessen te weigeren.

Arterre is niet aansprakelijk voor letsel en/ of schade aan personen en/ of eigendommen, of voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde scholingen.

Privacy beleid
Alle persoonlijke gegevens verstrekt tijdens en gerelateerd aan de opleiding zullen vertrouwelijk worden behandeld.
In dit kader mogen tijdens opleidingsdagen geen beeld- of geluidsopnames worden gemaakt. Zie ook pagina privacy beleid.

Klachten en geschillen
Mocht er ondanks het uitgangspunt van Arterre om tot een professioneel en inspirerend aanbod te komen toch een klacht leven, dan kan dit per ommegaande (schriftelijk, per email of telefonisch) doch uiterlijk binnen een week, bij Arterre worden gemeld. Arterre zal binnen 5 werkdagen reageren op een klacht en in een vertrouwelijk gesprek trachten om zo spoedig mogelijk tot een bevredigende oplossing te komen. Klachten worden binnen 4 weken afgehandeld. Docenten Arterre zijn aangesloten bij de Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN) en Samenwerkende Yogadocenten Nederland (SYN). Tevens is Arterre aangesloten bij Kwaliteit & Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO). Indien Arterre en cursist er niet in slagen om binnen 4 weken tot een oplossing te komen kan de klacht worden voorgelegd bij van toepassing zijnde beroepsvereniging/organisatie, waarna een uitspraak voor Arterre en cursist bindend zal zijn. Een klacht zal vertrouwelijk worden behandeld en 1 jaar worden bewaard.